Tarcza antyinflacyjna czyli obniżone stawki podatkowe VAT do 0% Od 1 lutego 2022 do 31 lipca 2022 roku ustawodawca obniżył stawkę VAT na towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika 10 ustawy o VAT z 5% na 0%.1

Niższa akcyza obowiązuje również na prąd, zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, obniżka stawek akcyzy na niektóre paliwa silnikowe oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw.

Podatek VAT – co do zasady – rozliczasz w okresach miesięcznych. Rozliczenie kwartalne mogą wybrać mali podatnicy VAT, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku 1,2 mln euro.

Kwartalnie nie mogą rozliczać się mali podatnicy, którzy:

  • są podatnikami VAT czynnymi krócej niż 12 miesięcy
  • w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – chodzi o tak zwane towary wrażliwe, takie jak wyroby stalowe, paliwa itp. których łączna wartość przekroczyła w jakimkolwiek miesiącu kwotę 50 tys. zł bez podatku VAT
  • wbrew obowiązkowi nie zapewniają możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana. Tacy podatnicy będą musieli składać deklaracje za okresy miesięczne począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc:
  • kwartału, w którym zidentyfikowano nieprawidłowość – jeżeli nastąpiło to w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału albo
  • następujący po kwartale, w którym zidentyfikowano nieprawidłowość – jeżeli nastąpiło to w trzecim miesiącu kwartału.

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się kwartalne, powinni złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składane rozliczenie.