Na mocy przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej także „ustawą o zpd”, osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o którym mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do tej formy opodatkowania mogą również przystępować podmioty prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, takie jak spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, oraz spółki jawne osób fizycznych.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 4 ustawy o zpd, przedsiębiorcy ci mogą płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, jeśli w roku poprzedzającym:

  1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub
  2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ponadto, przedsiębiorcy rozpoczynający wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i niekorzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej, bez względu na wysokość przychodów, również mogą skorzystać z tego rodzaju opodatkowania.

Warto zaznaczyć, że kwoty wyrażone w euro, jak określono w ustawie o zpd, przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Przyjęty kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2023 r. wynosił 4,6091 zł. Dlatego limit przychodów dla skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2 000 000 euro x 4,6091 zł = 9 218 200 zł.

Ważne jest również, aby uwzględniać, że w wyznaczonym limicie przychodów nie uwzględnia się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył przychody zgodnie z art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 ustawy o zpd, ani nie uwzględnia się zmian w podstawie obliczenia podatku zgodnie z art. 26i ustawy o PIT, zgodnie z postanowieniem art. 4 ust. 8 ustawy o zpd.

Dodatkowo, dla spółek cywilnych i jawnych oraz przedsiębiorstw w spadku, przepisy art. 4 ust. 4a-7 ustawy o zpd określają szczegółowe zasady płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym.

Podsumowując, podatnicy prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, którzy spełniają warunki określone w ustawie o zpd, mają możliwość skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co obejmuje zarówno działalność wykonywaną samodzielnie, jak i w formie spółki, przy założeniu, że łączne przychody w poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro.