Od 12 grudnia 2023 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości „dorobienia” do wynagrodzenia przez żołnierzy zawodowych. Wydane zostały przepisy wykonawcze określające dodatki do wynagrodzenia w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Proces ten jednak nie jest prosty, gdyż decyzje w sprawie dodatków podejmuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni określone stanowisko służbowe.

Nowe rozporządzenie w sprawie dodatków dla żołnierzy zawodowych zaczęło obowiązywać 12 grudnia 2023 r. Wprowadza ono możliwość otrzymywania większych pensji przez żołnierzy, jednakże związane jest to z powierzaniem im dodatkowych obowiązków. Minister Obrony Narodowej posiada uprawnienia do wydawania przepisów wykonawczych, które określają wysokość dodatkowego wynagrodzenia, warunki oraz tryb wypłacania go żołnierzom zawodowym. Kluczowym elementem jest fakt, że wysokość dodatku zależy od rodzaju wykonywanych czynności. Dlatego każde nowe rozporządzenie musi precyzyjnie określać:

  • charakter i zakres wykonywanych czynności,
  • pracochłonność,
  • stopień wykorzystania czasu pozasłużbowego niezbędnego przy ich wykonywaniu,
  • kwalifikacje,
  • doświadczenie żołnierza zawodowego niezbędne przy wykonywaniu tych czynności.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia przysługuje żołnierzowi zawodowemu, któremu przez okres co najmniej 1 miesiąca dodatkowo powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych w trybie ustawowym. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest przydzielony do stanowiska służbowego, dodatkowo powierzy mu czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku, które jest albo nieobsadzone, albo obsadzone przez innego żołnierza, który obecnie nie wykonuje na nim zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie także za wykonywanie czynności powierzonych, które wykraczają poza zakres standardowych obowiązków służbowych. Miesięczna wysokość tego dodatku zależy od rodzaju stanowiska służbowego i wynosi:

  1. 70 zł – w przypadku stanowiska przewidzianego dla szeregowego zawodowego lub pracownika wojska na stanowisku, gdzie wymagane jest wykształcenie niższe niż średnie;
  2. 140 zł – w przypadku stanowiska przewidzianego dla podoficera lub pracownika wojska na stanowisku, gdzie wymagane jest wykształcenie średnie;
  3. 210 zł – w przypadku stanowiska przewidzianego dla oficera młodszego lub pracownika wojska na stanowisku, gdzie wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego);
  4. 280 zł – w przypadku stanowiska przewidzianego dla oficera starszego lub pracownika wojska na stanowisku, gdzie wymagane jest wykształcenie wyższe niż określone w pkt 3;
  5. 350 zł – w przypadku stanowiska przewidzianego dla generała brygady (kontradmirała) lub wyższego lub pracownika wojska na wyższym stanowisku w służbie cywilnej lub na stanowisku osoby kierującej jednostką wojskową.

Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się co miesiąc, najpóźniej do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki uzasadniające jego przyznanie. Pierwszą wypłatę dokonuje się po miesiącu, w którym żołnierz rozpoczął wykonywanie dodatkowych obowiązków. Jeśli obowiązki są wykonywane przez część miesiąca kalendarzowego, dodatkowe wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do czasu ich wykonywania.

Czynności uznawane za wykraczające poza standardowe obowiązki służbowe żołnierza zawodowego, za które przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, obejmują m.in. sprawowanie funkcji w postępowaniach naukowych, pełnienie dodatkowych obowiązków służbowych w uczelni wojskowej, pełnienie dyżurów bojowych w ramach obrony powietrznej, czy uczestnictwo w postępowaniach dyscyplinarnych.