Na podstawie artykułu 6 ust. 1a ustawy o zpd, przychody z tzw. najmu prywatnego, czyli zarówno z najmu, jak i podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 2023 roku, najem prywatny może być opodatkowany wyłącznie w formie tego ryczałtu, niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów.

Co do płatności ryczałtu, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zpd, podatnicy zwykle obliczają i płacą ryczałt miesięcznie do dnia 20 następnego miesiąca. Jednakże, istnieje wyjątek, który pozwala na kwartalne opłacanie ryczałtu, a dotyczy to głównie nowych przedsiębiorców oraz tych, których przychody nie przekroczyły 200 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Ważne jest także ustalenie stawek ryczałtu, które zależą od rodzaju świadczonej usługi lub rodzaju działalności. Stawki te różnią się w zależności od kategorii, na przykład, dla przychodów z wolnych zawodów wynoszą 17%, a dla świadczeń usług w zakresie opieki zdrowotnej 14%.

Ostatnia kwestia dotyczy limitu przychodów, który wpływa na możliwość kwartalnego rozliczania ryczałtu. W 2024 roku mają do tego prawa ci podatnicy, których przychody w 2023 roku nie przekroczyły 921 820 zł.

Podatek zryczałtowany jest pobierany bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, o ile ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku braku takiej ewidencji, ryczałt wynosi 8,5% przychodów.

Ostatnia uwaga dotyczy również zasady ustalania przychodów z udziału w spółce, wspólnej działalności, czy osiągania przychodów przez małżonków. Przychody z udziału w spółce są ustalane proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku, a w przypadku małżonków, którzy osiągają przychody z tzw. najmu prywatnego, limit 100 tys. zł dotyczy każdego z małżonków.

Warto zauważyć, że te wyjaśnienia są ogólne, a w przypadku konkretnych sytuacji zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą podatkowym lub prawnym.