Przedsiębiorstwo dziedziczące po zmarłym przedsiębiorcy jest zobowiązane do płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarły prowadził opłacanie tego ryczałtu z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z postanowieniem art. 4 ust. 4a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (zwanej również „ustawą o zpd”).

W przypadku przedsiębiorstwa dziedziczącego po zmarłym, stosuje się przepisy art. 4 ust. 4 (limit 2 mln euro), 5 i 6 ustawy o zpd, uwzględniając także przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskane przez zmarłego przedsiębiorcę, zgodnie z postanowieniem art. 4 ust. 6a ustawy o zpd.

Dla przedsiębiorstwa dziedziczącego nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a ustawy o zpd, co oznacza, że nie ma konieczności oczekiwania 5 lat od nabycia nieruchomości mieszkalnej przed jej sprzedażą bez podatku.

Ponadto, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają także przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zgodnie z art. 2 ust. 1b i art. 6 ust. 1 d ustawy o zpd. Ta forma opodatkowania obejmuje również przychody z przetworzenia produktów roślinnych i zwierzęcych w sposób inny niż przemysłowy, o ile spełnione są określone warunki, takie jak brak zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę, zlecenia itp., prowadzenie ewidencji sprzedaży, oraz używanie co najmniej 50% produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu do produkcji danego produktu.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przychody z tej działalności, do kwoty 100 000 zł rocznie, są zwolnione z PIT, co oznacza, że opodatkowane są jedynie nadwyżki przychodów powyżej tej kwoty, zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.