Spółka cywilna to rodzaj spółki, który wśród początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą, cieszy się największą popularnością. Powstaje na podstawie pisemnej umowy, która zawierają miedzy sobą wspólnicy

Sama spółka cywilna nie jest podmiotem prawnym. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. Ma to znaczenie szczególnie dla:

  • określenia, kto może być stroną w procesie – np. wierzyciel nie może pozwać o zapłatę spółki cywilnej, a tylko jej wspólników
  • opodatkowania, któremu podlegają wspólnicy a nie spółka

Spółkę cywilną można rozwiązać w przypadku gdy:

  • pojawią się wymienione w umowie okoliczności powodujące jej rozwiązanie,
  • zostanie ogłoszona upadłość spółki,
  • wspólnicy zakończą działalność jednogłośną uchwałą,
  • nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
  • wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki,
  • sąd wyda prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu spółki (każdy ze wspólników ma prawo z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki poprzez decyzję sądową).