Masz bieżące problemy z opłacaniem składek? ZUS może przesunąć termin ich płatności. Możesz uniknąć naliczenia odsetek, jeśli podpiszesz z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek.

Kto może  starać się o odroczenie terminu płatności składek?

Jeśli jesteś płatnikiem i masz chwilowe problemy z uregulowaniem bieżących składek, możesz starać się o odroczenie terminu płatności.

Kto może ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek?

O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek.

Jakie są korzyści z odroczenie terminu płatności składek?

Dzięki odroczeniu terminu płatności będziesz mógł zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS.

Jakie składki możesz odroczyć?

Odroczenie może dotyczyć składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął.

W jakim terminie złożyć wniosek?

Wniosek o odroczenie złóż najpóźniej w dniu terminu płatności składek.

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności składki

Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Jakie masz uprawnienia, gdy podpiszesz umowę?

Możesz opłacić należności w późniejszym terminie, ale na warunkach określonych w umowie. Unikniesz konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Jakie są koszty odroczenia?

Nie będziesz płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Wysokość tej opłaty to 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.  Opłata jest naliczana od następnego dnia po terminie płatności składki do dnia odroczenia włącznie.