Co jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa?

Jeśli zmieni się Twoja sytuacja finansowa (gdy pogorszy się lub poprawi), możesz złożyć  wniosek o zmianę warunków udzielonej ulgi. Do wniosku dołącz dokumenty uzasadniające Twoją prośbę. ZUS na ich podstawie oceni, czy zmiany warunków umowy są zasadne. Jeżeli ZUS wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy, zostanie zawarty aneks do tej umowy. Twój wniosek będzie rozpatrzony, jeżeli złożyłeś go przed upływem terminu płatności odroczonej składki. ZUS może wyznaczyć nowy termin zapłaty odroczonych składek.  W tej sytuacji zmieni się wysokość opłaty prolongacyjnej.

Co jeśli nie dotrzymujesz warunków umowy?

W wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć wniosek o utrzymanie w mocy zawartej umowy odraczającej zapłatę składek. Do wniosku dołącz dokumenty, które potwierdzą szczególne przyczyny tego, że nie mogłeś lub nie będziesz mógł dotrzymać warunków umowy.

Utrzymanie w mocy udzielonej ulgi oznacza, iż możesz zapłacić należności objęte umową i ZUS nie będzie ich dochodził w trybie egzekucji.

Co jeśli umowa zostanie rozwiązana?

Gdy nie dotrzymasz warunków udzielonej ulgi, umowa zostanie natychmiast zerwana. Wtedy odroczone należności musisz zapłacić, w tym odsetki za zwłokę. Ponadto możesz ponieść  koszty upomnienia i koszty prowadzonej egzekucji administracyjnej lub sądowej.

Czy możesz odstąpić od umowy?

W każdej chwili możesz odstąpić od umowy odraczającej termin płatności składek. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem wskazanym przez Ciebie w pisemnym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż z dniem złożenia go w ZUS.

Ważne! Gdy odstąpisz od umowy, odroczone należności musisz natychmiast zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli tego nie zrobisz, będą one dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym.