Czy wiesz jakie zmiany wchodzą od 01 kwietnia?

Z dniem 01 kwietnia wchodzą w życie zmienione przepisy opublikowane w dniu 27 marca przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Ustaw w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Nowelizacja przepisów określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

!!! Nowe wskaźniki mają obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2027 roku !!!

Czy wiesz jakie założenia są nowelizacji?

  • 31 grup działalności zachowało w odniesieniu do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki. Wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, w przypadku natomiast 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Jakich grup będzie dotyczyć obniżenie składki?

  • Obniżenie składki według DGP dotyczy m.in. takich grup, jak handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi oraz naprawa tych pojazdów, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków i specjalistyczne, jak również produkcje artykułów spożywczych, napojów, wyrobów tekstylnych, chemikaliów, metali czy mebli

Ile będzie wynosić najniższa i najwyższa stopa procentowa?

  • Najniższa stopa procentowa składki dla grup działalności nie zmieniła się w stosunku do obowiązującej regulacji i wynosi 0,67%, natomiast najwyższa 3,33%.

Kto zapłaci 50% najwyższej stopy procentowej?

  • Płatnik zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych jak i dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON stopa składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, natomiast w proponowanej regulacji stopa procentowa składki dla tych płatników składek pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 1,67%.

 

Co z płatnikami którzy nie złożyli informacji ZUS IWA?

  • Płatnicy składek, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA z uwagi na brak obowiązku jej składania, składkę na ubezpieczenie wypadkowe będą opłacać według stopy procentowej właściwej dla ich grupy działalności.

Czy nowa regulacja wpłynie negatywnie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw?

  • Regulacja nie wpłynie negatywnie na sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Niezmieniony poziom stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 9 ubezpieczonych wręcz przeciwnie przyczyni się do stabilizacji ich sytuacji finansowej. Ustabilizowanie w tym zakresie kosztów funkcjonowania ww. przedsiębiorstw może też pozytywnie wpłynąć na rynek pracy

 

Zmiany dotkną ponad 2,2 mln płatników składek jak wskazano w Ocenie Skutków Realizacji rozporządzenia.