Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.242 zł.

 1. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń – czerwiec 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1.272,60 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.).

Składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 248,41 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 101,81 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 31,18 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.  minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4.300 zł.

 1. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące lipiec – grudzień 2024 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 1.290 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.).

Składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa od kwoty:

 • 251,81 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 103,20 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
 • 31,61 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.