Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

  1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
  2. twórcy i artyści,
  3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  5. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej,
  6. komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
  7. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność albo z osobami korzystającymi z „ulgi na start”.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 4.694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7.824 zł.

Za miesiące styczeń – grudzień 2024 r. składka na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

  • 916,35 zł  /tj. 19,52%/ – na ubezpieczenie emerytalne,
  • 375,55 zł  /tj. 8%/ – na ubezpieczenia rentowe,
  • 115,01 zł  /tj. 2,45%/ – na ubezpieczenie chorobowe.