Kim jest rolnik ryczałtowy? Zgodnie z definicją w ustawie o VAT jako rolnika ryczałtowego rozumie się „rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust.

Faktura RR

Faktura RR odznacza się tym, że wystawia ją nie sprzedawca, a nabywca. Dotyczy to jednak wyłącznie nabywcy, który kupuje produkty od rolnika. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

Faktura RR powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko lub nazwę dostawcy i nabywcy,
  • numer NIP lub PESEL dostawcy i nabywcy oraz numery ich dowodów osobistych,
  • datę nabycia towaru i wystawienia faktury,
  • nazwy nabytych produktów rolnych oraz ich ilość,
  • cenę jednostkową i wartość nabytych towarów bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
  • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku oraz jego kwotę,
  • kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego podatku,
  • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury.

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych o tym, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku VAT.

FAKTURA RR