Kiedy powstają różnice kursowe?

Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT różnice kursowe powstają, gdy:

-wartość poniesionych kosztów w walucie obcej po przeliczeniu na złotówki według średniego kursu ogłaszanego przez NBP jest wyższa lub niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu,

-wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złotówki według kursu ogłaszanego przez NBP jest niższa lub wyższa niż wartość otrzymana po faktycznie zastosowanym kursie.

Ryczałt a różnice kursowe

Przedsiębiorcy rozliczający się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym mają obowiązek wykazać różnice kursowe, ale tylko te związane ze sprzedażą. Ujemne różnice również wykazuje się po stronie przychodu, jednak ze znakiem minus, zmniejszając tym samym przychód. Należy pamiętać, że zarówno do dodatnich różnic kursowych, jak i ujemnych należy stosować tę samą stawkę podatku, właściwą dla usługi, której te różnice kursowe dotyczą.