Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, skieruj do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć:

  • w urzędzie skarbowym
  • we wniosku o aktualizacji ciedg.

Pamiętaj! Możesz wskazać, że chcesz być opodatkowany lub opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych już podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych kierujesz do:

  • Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
  • Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy – gdy wyboru opodatkowania dokonuje przedsiębiorstwo w spadku.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej i spółki jawnej oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze wspólników spółki.

Pamiętaj! Warunkiem opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych za pośrednictwem spółki jawnej czy spółki cywilnej jest wybór tej formy opodatkowania przez wszystkich wspólników.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy również lat następnych. Oznacza to, że nie musisz corocznie składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, jeżeli zmarły przedsiębiorca rozliczał się w ten sposób.