Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i płacić podatek na zasadach ogólnych albo wybrać podatek liniowy, złóż do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w terminie:

  • do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem możesz złożyć:

  • w urzędzie skarbowym,
  • we wniosku aktualizacyjnym w CEIDG.

W 2022 roku, jeżeli wybrałeś na ten rok opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i chcesz z niego zrezygnować oraz przejść na opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), możesz to zrobić na szczególnych zasadach, czyli:

  • z mocą wsteczną, za cały rok 2022,zawiadamiając o tym swój urząd skarbowy w zeznaniu rocznym, które składasz do końca kwietnia 2023 roku
  • wyłącznie za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku, składając oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu do swojego urzędu skarbowego, w terminie do 22 sierpnia 2022 roku.

Jeżeli chcesz zrezygnować z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłącznie w drugim półroczu 2022 roku, to oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania możesz złożyć przez Biznes.gov.pl, we wniosku CEIDG-1.

We wniosku wybierz zasady ogólne (skalę podatkową) jako formę opodatkowania i 1 lipca 2022 roku jako datę powstania zmiany.

Nie musisz składać odrębnego oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu – wybór zasad ogólnych jako formy opodatkowania we wniosku CEIDG-1 będzie równoznaczny ze złożeniem takiego oświadczenia.

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, złóż do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej:

  • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
  • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.