Każdy pracodawca ma obowiązek kierowanie pracowników na badania profilaktyczne czyli badania lekarskie zarówno przed przystąpieniem do pracy, jak i w trakcie trwania. Dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku może mieć poważne konsekwencje.

Badaniom lekarskim przed przystąpieniem do pracy podlegają:

-osoby przyjmowane do pracy na podstawie stosunku pracy,

– pracownicy młodociani

-inni pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania nie są wymagane od osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko jeśli: przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie oraz skierowanie na badania, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie lekarskie. Pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie u poprzedniego pracodawcy są zgodne z warunkami proponowanymi, przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego i nowego pracodawcy nie przekracza 30 dni, nie będą wykonywały prac szczególnie niebezpiecznych.

Badania lekarskie w trakcie pracy

Na badania lekarskie do pracy w trakcie trwania stosunku pracy składają się badania kontrolne oraz badania okresowe.

Badania kontrolne

Jak wynika z art 229 § 2 k.p., pracodawca ma obowiązek skierować wszystkich pracowników na badania okresowe w przypadku ich niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, jeżeli jest ona spowodowana chorobą.

Badania okresowe

Pracownik podlega  okresowym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić im okresowe badania lekarskie do pracy

Skierowanie na badania lekarskie do pracy

Powinno być ono wydawane w dwóch egzemplarzach – jeden z nich należy do lekarza, a drugi do osoby kierowanej na badania. Wskazane jest, by pracodawca posiadał kopie skierowania i przechowywał je w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim

BADANIA LEKARSKIE