Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii przypadło na okres, gdy większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe jest zobowiązana do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. Na mocy rozporządzenia MF wydłużono te terminy. Ma to ułatwić prowadzenie działalności przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w obliczu COVID-19.

Zagrożenie zdolności do sporządzenia sprawozdania finansowego

W wyniku pandemii koronawirusa zagrożona została nie tylko sytuacja finansowa podatników, ale także w wielu z nich doszło do dezorganizacji obiegu dokumentów, czasu pracy działów księgowych, nadzoru i przekazywania danych o zdarzeniach gospodarczych. Doprowadziło to do niemożliwego do nadrobienia zatoru księgowań i przygotowywania bilansów. Odbiło się to także na możliwości przygotowania w terminie sprawozdań finansowych – szczególnie dla tych podmiotów, które mają kalendarzowy rok obrotowy.

Nowe terminy składania sprawozdań finansowych

Nowa procedura pt. Przedłużenie terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa zawiera czytelne omówienie podmiotów i zakresu, do których skierowano rozporządzenie MF w sprawie przedłużenia terminu do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570) zarządzono następujące zmiany:

Jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe przedłużono o 3 miesiące termin na zamknięcie ksiąg – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 2 miesiące.

Jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe przedłużono o 90 dni termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego, żeby księgi były uznane za prowadzone na bieżąco – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 60 dni.

Jednostkom prowadzącym księgi rachunkowe przedłużono o 90 dni termin na zakończenie inwentaryzacji – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 60 dni.

Jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania przedłużono o 3 miesiące termin na sporządzenie wraz ze sprawozdaniem z działalności odrębnego sprawozdania na temat informacji niefinansowych oraz zamieszczenie go na swojej stronie internetowej w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 2 miesiące.

Jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, w tym do sprawozdań sporządzanych na innych dzień bilansowy oraz sprawozdań z działalności jednostki – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 2 miesiące. Dotyczy to też skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Jednostkom zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania finansowego przedłużono o 3 miesiące termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego – z wyjątkiem dla podmiotów objętych nadzorem finansowym, którym termin przedłużono o 2 miesiące. Dotyczy to też skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółek cywilnych (a więc niemającym obowiązku wpisu w KRS ze względu na wpis w CEIDG) przedłużono do 31.07.2020 r. termin na złożenie sprawozdania finansowego do Szefa KAS.