1. Podatnik jest zobowiązany do złożenia formularza TPR do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, a nie do Szefa KAS jak to było dotychczas.
 2. Brak obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowym charakterze cen – w bieżącym roku zostanie to połączone z formularzem TPR (dotychczas stanowiło odrębny dokument).
 3. Deklarację TPR z klauzulą rynkowości cen podpisuje (w przypadku spółek) kierownik jednostki, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu. Ważne: Nie jest dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem.
 4. Brak obowiązku składania ORD-U dla podatników/spółek niebędących osobami prawnymi, którzy mają obowiązek złożenia TPR i nie dokonują tzw. „transakcji rajowych”[1].
 5. Zmieniły się zasady raportowania transakcji bezpośrednich z rajami podatkowymi. Zwiększono progi materialności do:
  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.
 6. Wprowadzono możliwość odstąpienia od sporządzania analizy porównawczej/zgodności dla:
  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podatników, będących mikro lub małym przedsiębiorcą;
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane zawieranych z tzw. rajami podatkowymi objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.
 7. Rozszerzono katalog wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, między innymi dla:
  • transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem inwestycyjnym oraz porozumieniem podatkowym;
  • transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania (w przypadku spełnienia określonych warunków);
  • stanowiących usługi o niskiej wartości dodanejw przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11f;
  • transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 11g.

Należy przy tym pamiętać, że organ podatkowy ma prawo badania rynkowości transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi niezależnie od kwestii powstania obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych.

W kolejnym artykule opiszemy zmiany dotyczące korekt cen transferowych oraz sankcji związanych z niesporządzeniem dokumentacji cen transferowych. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na https://www.facebook.com/dgcbiurorachunkowe

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przytoczonymi zmianami zapraszamy do kontaktu!