Wiele osób dokonujących zmiany miejsca zamieszkania, a w szczególności podatników przeprowadzający się za granicę, zastanawia się, czy należy o tym fakcie poinformować urząd skarbowy na specjalnym formularzu ZAP-3.

Osoby fizyczne a obowiązek zgłoszenia identyfikacyjnego

Aktem prawnym, który reguluje kwestie związane z aktualizacją adresu zamieszkania, jest ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Zgodnie z nią osoby fizyczne podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, przy czym jeżeli jest to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (np. z tytułu wynajmu prywatnej nieruchomości), to identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL.

Powyższe oznacza zatem, że taka osoba nie musi występować o nadanie NIP-u, a we wszelkich kontaktach z US, w tym wypełniając zeznania podatkowe, posługuje się numerem PESEL.

Przykładowo osoba fizyczna uzyskująca dochód z tytułu umowy o pracę będzie więc posługiwała się numerem PESEL. Natomiast osoba fizyczna wynajmująca swoją prywatną nieruchomość, gdy wynajem jest usługą opodatkowaną podatkiem VAT, a osoba ta ma status czynnego i zarejestrowanego podatnika VAT, musi posługiwać się NIP-em.

Dodatkowo wskażmy, że zasadniczo podatnicy są zobligowani do dokonywania zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego. Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 2a ww. ustawy owego zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.