Likwidacja działalności prowadzonej indywidualnie

Jak się wyrejestrować?

Działalność gospodarczą zlikwidujesz, gdy złożysz wniosek CEIDG-1 o dokonanie zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

*online – na stronie biznes.gov.pl;
*osobiście w urzędzie miasta lub gminy;
*listownie.

Złóż do CEIDG wniosek online o zakończenie działalności gospodarczej! Dzięki nam będziesz wiedział jak to zrobić szybko i sprawnie!

Likwidację działalności zgłoś w terminie 7 dni od faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Chcesz to załatwić listownie?
Jeżeli wysyłasz formularz CEIDG listownie, to wniosek powinieneś podpisać własnoręcznie, a jego autentyczność musisz potwierdzić u notariusza i dołączyć poświadczenie.

Wykreślenie Twojej działalności nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po:

*dniu złożenia wysłania wniosku elektronicznie;
*dniu złożenia w urzędzie miasta lub gminie;
*dniu doręczenia wniosku do urzędu, jeżeli wysłałeś listownie.

Jak wypełnić wniosek?

We wniosku o wykreślenie z CEIDG, musisz wypełnić odpowiednie pola formularza CEIDG-1:

-rodzaj wniosku – ,,Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG”;
-dane przedsiębiorcy – wpisz nazwisko, imię, datę urodzenia, PESEL, NIP, oraz REGON;
-dane firmy – podaj pełną nazwę firmy oraz skróconą;
-zaznacz jakiemu obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegałeś – ZUS, KRUS lub że byłeś ubezpieczony za granicą;
-podaj informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej – wskaż datę trwałego zaprzestania działalności gospodarczej;
-uzupełnij informacje dotyczące urzędu skarbowego.

Sprawdź co zrobić – krok po kroku, żeby złożyć wniosek o zamknięcie działalności:

Zakończ działalność gospodarczą w CEIDG

Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności jest automatycznie przekazywana do urzędu skarbowego (US), Głównego Urzędu Statycznego (GUS), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Jeżeli Twój wniosek złożony on-line jest niepoprawny, to system teleinformatyczny CEIDG poinformuje Cię o nieprawidłowościach we wniosku.

Jeżeli Twój wniosek złożony w formie papierowej jest niepoprawny, Urząd wezwie Cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Przeczytaj więcej o obowiązkach związanych z likwidacją firmy

Usługa wykreślenia działalności gospodarczej z rejestru CEiDG jest bezpłatna!!