W biznesie może się zdarzyć tak, że będziesz musiał wystawić ją później, niż w przewidywanym przez prawo terminie.

Termin wystawienia faktury

Ze względu na to, że faktury VAT mają swoje funkcje w rozliczaniu podatku VAT, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo regulują terminy oraz zasady wystawiania faktur. Możemy wyróżnić dwie podstawowe funkcje faktur w rozliczaniu VAT-u:

  • u sprzedawcy faktura określa moment powstania obowiązku podatkowego, o ile zostanie ona wystawiona w obowiązującym terminie;
  • u nabywcy faktura jest podstawą do odliczenia wykazanej w nich kwoty VAT.

Fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

Od tej zasady ustawa o VAT przewiduje następujące wyjątki:

  • jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty – fakturę wystawia się nie później niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy;
  • fakturę wystawia się nie później niż:
  • 30-tego dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • 60-tego dnia od wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120-tego dnia od pierwszego dnia wydania towarów);
  • 90-tego dnia od wydania towarów – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług stanowiących import;
  • fakturę wystawia się nie później niż 7 dni od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania lub 60-tego dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

skutki wystawienia faktury po terminie

Obecnie samo wystawienie faktury nie wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego. Powstaje on dopiero z chwilą zakończenia towarów lub wykonania usługi. Taki stan rzeczy oznacza, że wystawiając fakturę po terminie obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania danej czynności. W niektórych sytuacjach obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.
Jeżeli w powyżej wymienionych przypadkach powstania obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury, nie zostanie ona wystawiona w wyznaczonym terminie, to obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu do wystawienia faktury. Jeżeli termin wystawienia faktury nie został określony – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności.

Wystawienie faktury po terminie nie powoduje negatywnych konsekwencji podatkowych zarówno dla nabywcy, jak i sprzedawcy. Dotyczy to nie tylko sprzedaży opodatkowanej, ale też tej zwolnionej z podatku.

Odpowiedzialność karno-skarbowa za wystawienie faktury po terminie
Wystawienie faktury po terminie zasadniczo nie wywołuje konsekwencji podatkowych dla nabywcy. Jednak w stosunku do sprzedawcy wystawienie faktury po terminie może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową.
Przepisy karne nie wskazują wprost karalności nieterminowego wystawiania faktur.
«Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych».

Na odpowiedzialność karną naraża się każdy przedsiębiorca, który w ogóle nie wystawi faktury lub rachunku mimo dokonanej sprzedaży.
wystawienie faktury lub rachunku w sposób wadliwy – o wadliwie wystawionej fakturze możemy mówić wówczas, gdy została ona wystawiona z naruszeniem przepisów prawa. Można więc stwierdzić, że naruszenie przepisów prawa nastąpi wtedy, gdy faktura zostanie wystawiona po terminie.

Oznacza to, że organy podatkowe nie mogą automatycznie pociągać do odpowiedzialności każdego przedsiębiorcy, który nie wystawił w terminie faktury. Najpierw musi zostać wykazana mu wina, czyli to, że dana osoba zamierzała nie wystawić faktury lub zamierzała wystawić ją wadliwie.