Wobec tego podatnik często pozostaje w niepewności odnośnie możliwości wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przed uzyskaniem statusu czynnego podatnika VAT, a w konsekwencji także prawa do wystawiania faktur z odpowiednią stawką VAT.

Status podatnika VAT oraz obowiązek rejestracji

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ustawie. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Już sam fakt dokonywania odpłatnych czynności podlegających opodatkowaniu wystarczy, aby podmiot ten automatycznie stał się podatnikiem VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku.

Obowiązek wystawienia faktury przez podatnika niezarejestrowanego

W związku z powyższym należy zauważyć, iż wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT powoduje po stronie podatnika powstanie obowiązku podatkowego . Wobec tego, w momencie kiedy po stronie podatnika powstał obowiązek podatkowy związany z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu. Faktura jest dokumentem sformalizowanym, potwierdzającym istnienie określonego zdarzenia, skutkującego powstaniem obowiązku podatkowego.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT na podstawie faktury wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego
Jak już zostało wskazane, o statusie podatnika przysądzają czynności opodatkowane nie zaś fakt dopełnienia formalności w postaci rejestracji. Spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego, który w konsekwencji należy udokumentować fakturą. Przesłanka związana z obowiązkiem rejestracji podatnika stanowi jedynie warunek formalny. Natomiast w żadnym przypadku nie wywiera wpływu na prawo do skorzystania przez kontrahenta podatnika z podstawowego obowiązku podatkowego – odliczenia podatku naliczonego.
Dokonał zapłaty podatku należnego w związku z realizacją obowiązku podatkowego