Urlop ojcowski. Co to takiego? Kto może korzystać?Może być wykorzystany wyłącznie przez pracownika ojca do ukończenia przez dziecko 2. roku życia. Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany w dwóch tygodniowych częściach lub jednorazowo.

Pracownik, który przysposabia dziecko, może wykorzystać urlop ojcowski w ciągu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia postanowienia o przysposobieniu dziecka i nie później niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. Gdy dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, ojciec może wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 10 lat.

Urlopu udzielasz na pisemny wniosek pracownika, złożony nie później niż 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem urlopu.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika
  • daty wnioskowanego urlopu ojcowskiego lub jego części.

Do wniosku pracownik powinien dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie o wykorzystaniu urlopu ojcowskiego. Pracownik przysposabiający dziecko dołącza dodatkowo kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka. Jako pracodawca musisz uwzględnić wniosek pracownika. Pracownikowi za czas urlopu przysługuje zasiłek macierzyński.