Umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych, jednak gdy umowa przewiduje przeniesienie własności nieruchomości

Koszt założenia spółki cywilnej
Założenie spółki cywilnej jest niemalże bezpłatne.

Prowadzenie spraw spółki
Prowadzenie spraw spółki generalnie odnosi się do podejmowania decyzji w spawach działalności spółki. W zależności od danej sprawy, decyzje mogą być podejmowane przez różne osoby i w różny sposób.

Majątek spółki cywilnej i odpowiedzialność za zobowiązania
Przy zawarciu umowy spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez współdziałanie w określony sposób, a przede wszystkim przez wniesienie wkładów. Wniesiony wkład stanowi majątek spółki, który w istocie jest majątkiem wspólników objętym tzw. Odnosi się on więc do majątków osobistych wspólników. Skutkiem wyboru jednego lub kilku wspólników, a nie wszystkich będzie to, że i z których majątku dokonano egzekucji, będą mogli żądać zwrotu odpowiedniej sumy od pozostałych wspólników.

Rozwiązanie spółki cywilnej
Jednakże aby wierzyciel wspólnika mógł skutecznie wypowiedzieć umowę spółki, prze poprzednie 6 miesięcy musi być prowadzona bezskuteczna egzekucja z majątku osobistego wspólnika wydanie orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd na żądanie wspólnika – żądanie takie musi być uzasadnione ważnymi powodami.