Jakie są stawki ryczałtu?

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17%w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście (czyli bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze) przez: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i rzeczników patentowych.

2) 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0)
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0)
 • magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)
 • związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (na przykład adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
 • kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
 • reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73).

Powyżej zostały wskazane przykładowe usługi, w odniesieniu do których obowiązuje stawka 15%. Pełny katalog usług, z których przychody są opodatkowane według stawki 15%.

3) 14% przychodów ze świadczenia usług:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
 • architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71)
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

4) 12% przychodów ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

5) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

6) 8,5%przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. zł z tytułu:

 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze (te stawki znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów osiąganych w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności)
 • świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1)
 • wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)
 • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87).

Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których obowiązuje stawka 8,5%, zaś po przekroczeniu limitu 100 tys. zł – stawka 12,5%.

7) 8,5% w przypadku:

 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem punktów 1–4 oraz 6–8
 • przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0)
 • przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85)
 • przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91)
 • przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego
 • prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu
 • prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy.

Ważne! Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje stawka 8,5% Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 8,5%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

8) 5,5%w przypadku:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
 • przychodów między innymi z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

9) 3%w przypadku:

 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem usług opodatkowanych według stawki 17% i 15%
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)
 • z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej – pod warunkiem, że zbycie następuje w terminie 6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej.

Powyżej wskazane zostały przykładowe czynności, w odniesieniu do których znajduje zastosowanie stawka 3%.

10) 2%w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Jeżeli podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.

Jeżeli podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów – z zastrzeżeniem, że jeżeli konkretna działalność jest opodatkowana stawką wyższą niż 8,5%, to stosuję się tę wyższą stawkę, czyli 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12% i 10%.

Podatnicy, którzy nie prowadzą ewidencji w taki sposób, aby jasno z niej wynikało, które przychody są opodatkowane daną stawką,muszą liczyć się z sankcjami. Organ podatkowy przypisze te przychody do stawki 8,5% zamiast do stawek niższych, na przykład: 2%, 3%, 5,5%. Zasady tej sankcji nie stosuje się do przychodów, dla których stawka ryczałtu jest wyższa niż 8,5%: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12% i 10%.

Dotyczy to sytuacji, w której wszystkie przychody podatnika są w ewidencji zaewidencjonowane, a jedyna wątpliwość dotyczy przypisania ich do właściwej stawki. Stawka sankcyjna, stosowana w przypadku nieewidencjonowania wszystkich przychodów albo w ogóle nieprowadzenia ewidencji, wynosi 5-krotność stawki podstawowej, ale nie więcej niż 75%.