Dochód brutto jest całkowitym wynagrodzeniem. Dochód brutto obniża się o zaliczkę na podatek dochodowy, składki ZUS i wszystkie inne odliczenia. Wynagrodzenie brutto odnosi się najczęściej do minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2022 roku ma ono wartość 3010 zł brutto.
Kwota płacy minimalnej została ustalona jako niecałe 47 proc. 5 proc. Składki, które odprowadza się od dochodu brutto, są różne.

Kwota brutto i netto w umowie o pracę
Skoro kwota brutto to pensja z wszystkimi obciążeniami, pora dowiedzieć się, jakie to obciążenia. składki do ZUS-u i zaliczka na podatek dochodowy. Od wynagrodzenia brutto potrąca się też całą zaliczkę na podatek dochodowy. Składka na ubezpieczenie emerytalne to 19,52 proc.
W przypadku ubezpieczenia rentowego składka wynosi 8 proc., z czego pracodawca płaci 6,5 proc., a pracownik 1,5 proc. Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe to 2,45 proc. dochodu brutto. Składka zdrowotna stanowi 9 proc.

Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od przychodu, czyli wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie brutto nie jest całkowitym kosztem, który ponosi pracodawca, zatrudniający pracownika na umowę o pracę. Żeby takie koszty obliczyć albo poznać wysokość pensji netto, czyli otrzymywanej na rękę można skorzystać z wygodnego kalkulatora przeliczającego brutto na netto.

Przy podejmowaniu pracy oraz w jej trakcie często operuje się pojęciami wynagrodzenia netto i brutto.

Wynagrodzenie brutto
Warto podkreślić, że Kodeks pracy nie zawiera rozróżnienia na wynagrodzenie brutto i netto. W jego artykułach wspominane jest wyłącznie pojęcie wynagrodzenia. Przyjmuje się jednak, że odnosi się ono do wynagrodzenia brutto.

Z czego się składa dochód brutto?
Warto podkreślić, że część składek opłacanych jest z wynagrodzenia pracownika , a część opłaca przedsiębiorca. Należy pamiętać, że składki te nie są w całości opłacone przez pracownika, a zatem nie są w całości potrącane z jego wynagrodzenia – pewną część płaci pracodawca.

W sytuacji, gdy pracownik złoży deklarację PIT-2, wówczas przy obliczaniu podatku należy uwzględnić kwotę wolną. Osoby do 26 roku życia są zwolnione z opłacana podatku do wysokości limitu 85 528,00 zł, natomiast nadwyżka przychodów ponad wyznaczony limit będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przepisy o uldze w PIT dla pracowników do 26 roku życia weszły w życie od 1 sierpnia 2019 r. Dodatkowo od 2022 roku wprowadzono także zwolnienia z PIT.

DOCHÓD BRUTTO