rodzaj spółki osobowej;

-mogą ją zawiązać minimum 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu

-niemożliwe jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu;

-jej działanie reguluje Kodeks spółek handlowych;

-konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym; Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł;

-nazwa spółki partnerskiej musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko wspólnika z  dopiskiem „ i partner”, lub „i partnerzy” albo „spółka partnerska” i określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki;

-wspólnik w spółce partnerskiej co do zasady ponosi odpowiedzialność tylko za zobowiązania wynikające z wykonywania wolnego zawodu, które są konsekwencją błędów lub zaniedbań swoich lub bezpośrednio podległych mu pracowników, natomiast za zobowiązania spółki niewynikające z wykonywania wolnego zawodu partnerzy odpowiadają tak, jak wspólnicy w spółce jawnej – bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami, o ile egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna.

 

Kto może założyć spółkę partnerską

-Spółkę partnerską mogą założyć tylko osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnego zawodu.

Cechą charakterystyczną wolnych zawodów jest to, że osoby je wykonujące muszą mieć wysoki i specjalistyczny poziom wykształcenia, który został stwierdzony odpowiednimi dokumentami. Ponadto wolne zawody charakteryzują się dużym stopniem samodzielności osoby, która wykonuje jeden z powyżej wymienionych zawodów. Oznacza to, że przykładowo adwokat podejmuje samodzielne decyzje oparte na własnej wiedzy i doświadczeniu.

 

Założenie spółki partnerskiej

Aby założyć spółkę partnerską niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

-przyszli partnerzy muszą zawrzeć umowę spółki;

-partnerzy muszą zgłosić spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego i oczekiwać na jej wpisanie – dopiero z chwilą wpisu spółka zostaje zawiązana.

 

Umowa spółki partnerskiej

Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie pisemnej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych dokładnie wskazują, jakie elementy powinna zawierać umowa spółki partnerskiej. Należą do nich:

-określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;

-przedmiot działalności spółki;

-nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki;

-w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – nazwiska i imiona tych partnerów;

-firma i siedziba spółki;

-czas trwania spółki, jeżeli jest on oznaczony;

-określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.

Poza wskazanymi powyżej elementami umowy spółki partnerskiej, które są w niej obowiązkowe, w umowie można zawrzeć również inne postanowienia. Dodatkowe zapisy pojawiają się zwłaszcza wtedy, gdy partnerzy chcą szczegółowo określić przyszłe funkcjonowania ich wspólnej firmy.

Spółka partnerska powstaje dopiero wtedy, gdy zostanie ona wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS. Samo zawarcie umowy spółki nie powoduje więc jej powstania.

Plusy i minusy spółki partnerskiej