rodzaj spółki osobowej;

-tworzy ją niewielka liczba wspólników, którzy darzą się wzajemnym zaufaniem i wnoszą do spółki własny kapitał;

-jej działanie regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych;

-wymaga ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki oraz oznaczenie formy prawnej przez dodanie określenia spółka jawna

-Spółka jawna nie jest podatnikiem, podatnikami są wyłącznie poszczególni wspólnicy spółki jawnej odprowadzający podatek dochodowy od osób fizycznych

-może rozliczać się wg książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej lub prowadzić pełną księgowość

-umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności

-konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Koszt rejestracji w KRS wynosi 600 zł

 

Jak założyć spółkę jawną?

Spółka jawna może powstać :

-przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

-przekształcenie innej spółki handlowej w spółkę jawną

-założenie spółki jawnej poprzez zawarcie umowy spółki

 

Przepisy Kodeksu spółek handlowych określają jakie elementy obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie spółki jawnej:

-przedsiębiorstwo będzie prowadzone pod własną firmą,

-zostały wniesione wkłady przez wszystkich wspólników,

-spółce nadano nazwę

-został określony przedmiot działalności spółki.

 

Ponadto, aby spółka jawna mogła zostać zarejestrowana, jej umowa musi zawierać następujące postanowienia:

-siedziba spółki

-wkłady wniesione przez każdego wspólnika oraz określenie ich wartości

-czas trwania spółki

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Wpis do rejestru przedsiębiorców to element obowiązkowy w drodze do założenia spółki jawnej. Jest to spółka osobowa, a jej powstanie jest ściśle związane z wpisem

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego w celu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców jest prawem i jednocześnie obowiązkiem każdego wspólnika.

 

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

nieograniczona – odpowiedzialność nieograniczona oznacza, że wspólnik spółki jawnej odpowiada całym swoim majątkiem, bez oznaczania górnej granicy odpowiedzialności.

Plusy i minusy spółki jawnej