Skrócony urlop macierzyński ma zapewnić kobiecie czas na regenerację sił. Przysługuje jej, jeśli:

  • urodzi martwe dziecko (także, jeśli poroni)
  • dziecko umrze przed upływem ósmego tygodnia życia.

Skrócony urlop macierzyński jest płatny w 100% i przysługuje pracownicy w wymiarze ośmiu tygodni i nie może być krótszy niż 7 dni. Na przykład, jeśli dziecko zmarło dwa tygodnie po porodzie, to kobiecie – matce dziecka – przysługuje 6 tygodni skróconego urlopu macierzyńskiego.

Ważne! Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje urlop macierzyński w wymiarze odpowiednim do liczby żyjących dzieci.

Natomiast w przypadku śmierci dziecka po upływie ósmego tygodnia życia, pracownicy przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego tylko przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Pracownica, która chce skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego, składa wniosek o jego udzielenie do pracodawcy. Co ma zawierać wniosek? We wniosku wskazuje:

  • datę i miejscowość
  • imię, nazwisko, adres i PESEL pracownicy
  • nazwę i adres pracodawcy
  • okres na jaki pracownica chce uzyskać skrócony urlop macierzyński.

Do podpisanego wniosku trzeba załączyć akt urodzenia z adnotacją o urodzeniu martwym. Na tej podstawie pracodawca ma obowiązek udzielenia skróconego urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli ciąża skończyła się zgonem dziecka, szpital ma obowiązek wydać kartę martwego dziecka z zaznaczeniem płci noworodka. Może do tego być potrzebne przeprowadzenie badań DNA (gdy poronienie nastąpi na wczesnym etapie ciąży).

Należy pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły (pismo z dnia 30 sierpnia 2012 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „obowiązek zgłoszenia przez lekarza lub położną urodzenia dziecka (żywego lub martwego), celem sporządzenia aktu urodzenia, istnieje w każdym przypadku zgonu, niezależnie od czasu trwania ciąży” oraz „gdy pisemne zgłoszenie martwego urodzenia zawiera wszystkie dane na temat dziecka, a w szczególności jego płeć, kierownik USC jest obowiązany do sporządzenia aktu urodzenia, z adnotacją o martwym urodzeniu, bez względu na czas trwania ciąży”.

Na tej podstawie Urząd Stanu Cywilnego wydaje akt urodzenia dziecka, który zawiera adnotację o śmierci. Ten dokument jest niezbędny do uzyskania skróconego urlopu macierzyńskiego.

Kartę martwego dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego może przekazać zarówno szpital, jak i rodzice dziecka. Mają na to 3 dni od jej sporządzenia. W przypadku poronienia termin rozpoczyna się od dnia dostarczenia wyników testu DNA.

Należy pamiętać, że nie każda kobieta musi skorzystać ze skróconego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli nie chce, nie musi przeprowadzać badań DNA ustalających płeć dziecka w sytuacji, gdy poronienie nastąpiło na wczesnym etapie ciąży. Szpital wyda w takiej sytuacji kartę martwego urodzenia i na tej podstawie można zorganizować pochówek. Jeśli kobieta ze względów zdrowotnych nie jest w stanie wrócić do pracy, lekarz może wystawić również zwolnienie lekarskie.