Co nowego?

Płatnik może przyjąć w swojej jednostce organizacyjnej sposób składania oświadczeń i wniosków wpływających na obliczenie zaliczki. Oświadczenia i wnioski składasz płatnikowi na piśmie (pisemnie lub elektronicznie) albo w innych sposób przyjęty przez Twojego płatnika (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy).

Przy czym oświadczenia i wnioski dotyczące:

  • stosowania kwoty zmniejszającej podatek (w wysokości 1/12, 1/24 albo 1/36 tej kwoty),
  • zamiaru opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako samotny rodzic/opiekun prawny,
  • rezygnacji ze stosowania ulgi dla młodych lub zryczałtowanych koszów pracowniczych (podstawowych i podwyższonych),
  • spełnienia warunku do korzystania z podwyższonych zryczałtowanych kosztów pracowniczych,
  • rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

mogą być składane według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

To nowość. Dotychczasowe „urzędowe” wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A czy PIT-3) dotyczyły wyłącznie upoważnienia płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 r. wzory tych oświadczeń będą miały znacznie szerszy zakres. Korzystając z takiego wzoru oświadczenia, będziesz mógł zawnioskować do płatnika także o inne ww. kwestie, mające wpływ na wysokość obliczanej zaliczki. Jednakże korzystanie z udostępnionego przez Ministra Finansów wzoru nie będzie obowiązkowe, a fakultatywne.

Płatnik ma wybór, czy chce skorzystać z udostępnionego przez Ministra Finansów wzoru, czy też w tym celu wykorzysta sporządzony przez siebie wzór albo funkcjonujący u niego elektroniczny system kadrowo-płacowy. Jeśli jednak złożysz płatnikowi oświadczenie według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów, płatnik nie może odmówić jego przyjęcia.

Jak długo obowiązuje złożone oświadczenie lub wniosek?

Jeśli złożyłeś płatnikowi oświadczenie lub wniosek, to nie musisz go ponawiać w kolejnych latach. Zatem oświadczenia i wnioski, które złożyłeś w latach ubiegłych, są wciąż aktualne i płatnik będzie je nadal stosował.

Jak się ma zmiana stanu faktycznego a aktualność wniosku?

Zmiana okoliczności, które wpływają na obliczenie zaliczki, obliguje Cię do wycofania lub zmiany wcześniej złożonego oświadczenia lub wniosku. Aby wycofać lub zmienić oświadczenie lub wniosek, musisz złożyć nowe oświadczenie lub wniosek, w którym poinformujesz o wycofaniu dotychczasowego dokumentu bądź zmienisz jego treść zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.

Stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego

Co do zasady, płatnik nie zastosuje złożonych przez Ciebie oświadczeń i wniosków, mających wpływ na obliczenie zaliczki po ustaniu łączącego Was stosunku prawnego. Wyjątek stanowią wnioski, w których zrezygnowałeś ze stosowania przez płatnika ulgi dla młodych, miesięcznych zryczałtowanych kosztów pracowniczych (podstawowych i podwyższonych) lub z 50% kosztów uzyskania przychodów.

W jakim zakresie? W tym zakresie płatnik zastosuje złożone przez Ciebie wnioski, także po ustaniu stosunku prawnego.