Czym są nieruchomości?
Przyjrzyjmy się zatem definicjom nieruchomości funkcjonującym w polskim prawie.
Z definicji tych wynika, że grunty są zawsze nieruchomościami, a budynki i lokale tylko wtedy, gdy przepisy szczególne tak stanowią.

Nieruchomość w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Z tej definicji wynika, że rozumienie nieruchomości gruntowej w znaczeniu tych przepisów jest takie same, jak w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

To co jest na powierzchni przypada gruntowi
Od wspomnianej zasady prawo przewiduje pewne wyjątki, co oznacza, że mimo tego, iż rzeczy te znajdują się na danym gruncie, nie są jego częściami składowymi.

Co to są ruchomości?
Ruchomość definiowana jest jako rodzaj rzeczy – obok nieruchomości. Nazwa sama wskazuje, że ruchomość jest rzeczą ruchomą, ale Kodeks cywilny ani żaden inny akt prawny nie zawiera definicji tego typu. Natomiast w piśmiennictwie prawniczym wskazuje się, że ruchomość jest przeciwieństwem nieruchomości.

Zasiedzenie nieruchomości a zasiedzenie nieruchomości
Natomiast w przypadku rzeczy ruchomej, jej posiadacz, który nie jest jej właścicielem, nabywa własność rzeczy, jeżeli posiada ją nieprzerwanie od lat trzech jako posiadać samoistny, chyba że posiada w złej wierze. Oznacza to, że nabycie w drodze zasiedzenia własności rzeczy ruchomej jest możliwe tylko, jeżeli jej posiadacz był od samego początku w dobrej wierze.