Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
  • przedsiębiorstwa w spadku
  • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
  • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ważne! Do limitu 2 mln euro nie wliczasz kwot, o które zmniejszyłeś lub zwiększyłeś przychody i dla których upłynął 90-dniowy.

Przykład

Pani Kasia prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych. Nie uregulowała należności za dostarczone oprogramowania w kwocie 10 tys. zł w terminie 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze. To zobowiązanie zwiększy przychody Pani Kasi, co spowoduje obowiązek zapłaty większego podatku. Jednak Pani Kasia, ustalając, czy przekroczy pułap 2 mln euro, pominie kwotę 10 tys. zł.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać także rolnicy dokonujący sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie spółki, to limit przychodów za poprzedni rok odnosisz odrębnie do każdej z tych działalności. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej przekroczysz limit 2 mln euro, nie pozbawia cię możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

W przypadku, gdy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonuje „przedsiębiorstwo w spadku”, limit przychodów ustala się na podstawie sumy przychodów osiągniętych przez zmarłego przedsiębiorcę i „przedsiębiorstwo w spadku”.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym mogą również wybrać podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności. W takim przypadku opodatkowanie ryczałtem stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Nie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej:

  • całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności
  • zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika
  • powstanie przedsiębiorstwa w spadku.