Kasa online, a ulga na jej zakup? Dla kogo?

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku lub dokonać zwrotu na rachunek bankowy kwotę wydatkowaną na zakup z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia. Natomiast od 1 maja 2019 r. ulgę można odliczyć wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online!

Kiedy będzie można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

*Wtedy gdy powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
*Nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży,

W jakiej wysokości jest ulga na zakup kasy fiskalnej?

Podatnicy mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu. Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota ta w danym okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego to podatnik ma prawo do zwrotu jej różnicy na własny rachunek bankowy lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

UWAGA!!
Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie na kasy fiskalne online wraz z wprowadzeniem nowelizacji przepisów dotyczących odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących.

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę na zakup kasy?

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:
-rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie,
-posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić jpk vat7. Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot ulgi na rachunek bankowy.