Faktura jest dokumentem sprzedażowym, który potwierdza dokonaną transakcję. Może być ona wystawiona w formie papierowej oraz elektronicznej (e-faktura), ale co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Aby dokument sprzedażowy był uznany za fakturę, musi on posiadać określone elementy:

 • datę wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów oraz usług oraz ich adresy,
 • numer NIP podatnika,
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data taka jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Wskazane elementy faktury określone zostały przez ustawę o podatku od towarów i usług. Ich brak na dokumencie może powodować konsekwencje prawne.

Fakturę masz obowiązek wystawić w przypadku:

 • sprzedaży, dostawy towarów, świadczenia usług na rzecz innego podatnika VAT lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,
 • sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

faktura vat