Jeżeli w części ewidencyjnej lub deklaracyjnej pliku JPK_V7 pojawi się błąd, można go skorygować. Szybkie wykrycie błędu w pliku JPK_V7 chroni podatników przed ewentualnymi sankcjami jakie mogą zostać na nich nałożone przez urząd. Sprawdźmy, kiedy korekta JPK jest konieczna i jak ją prawidłowo przeprowadzić!.

Wykryty błąd wpływa na wysokość podstawy opodatkowania albo wysokość podatku należnego. W sytuacji, gdy korekta JPK ma wpływ na wysokość podstawy opodatkowania lub podatku należnego , należy dokonać korekty w okresie, za który zgodnie z przepisami powinna nastąpić korekta wpisów. Wpis powinien posiadać numer faktury korygującej. Jeżeli korekta błędnego zapisu w nowym JPK dotyczy wysokości podatku naliczonego , to analogicznie do przypadku korekty dotyczącej podatku VAT należnego również należy wykazać ją w ewidencji z numerem faktury korygującej.

Czy wystawienie faktury korygującej powoduje konieczność korekty JPK?
To, czy wystawienie faktury korygującej spowoduje konieczność korekty JPK, zależy od daty księgowania korekty.

Dlatego podatnicy mogą dokonywać korekty składanych JPK. Aby uniknąć sankcji, należy sporządzić korektę JPK. Na wysyłkę korekty JPK podatnik ma 14 dni od dnia wykrycia błędu lub nastąpienia zmiany wpływającej na ewidencję. 3f ustawy o VAT ma on 14 dni od dnia otrzymania wezwania na przesłanie do naczelnika urzędu skarbowego korekty błędów, które zostały wymienione w wezwaniu.
Podsumowując, wprowadzenie nowego JPK wiąże się z jednej strony z nowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, którzy muszą ponownie nauczyć się przygotowywania pliku w odpowiedniej formie

KOREKTA JPK do pobrania