Jak skorzystać z 5% stawki podatku?

Z opodatkowania 5% stawką podatku możesz skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Nie możesz korzystać z preferencyjnego opodatkowania w trakcie roku podatkowego. W trakcie roku podatkowego musisz płacić zaliczki na podatek dochodowy według stawek, które ciebie dotyczą, tj.:

  • 12% lub 32% – jeśli jesteś opodatkowany według skali podatkowej,
  • 19% – jeśli jesteś opodatkowany podatkiem liniowym.

Wyjątek: Jeśli osiągasz kwalifikowane dochody z kwalifikowanych IP, które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, możesz stosować opodatkowanie 5% stawką podatku już na etapie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zasadę tą możesz stosować do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Uwaga: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1027) stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 został na obszarze Polski odwołany od dnia 16 maja 2022 roku.

5% stawkę podatku możesz stosować przez cały okres trwania ochrony prawnej danego kwalifikowanego IP.

Jakie zeznanie złożyć?

Jeśli korzystasz z opodatkowania 5% stawką podatku w związku z uzyskiwanymi dochodami kwalifikowanych IP dołącz do swojego zeznania (PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS) informację o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – PIT/IP.

Złóż jeden załącznik PIT/IP, niezależnie od ilości posiadanych przez ciebie kwalifikowanych IP.

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem i każde z was korzysta z opodatkowania 5% stawką, złóżcie odrębne załączniki PIT/IP.

Jak i gdzie złożyć zeznanie?

Zeznanie możesz złożyć w formie:

  • papierowej,
  • elektronicznej.

Papierowo

Zeznanie w formie papierowej możesz złożyć w urzędzie skarbowym.

Możesz też przesłać je pocztą – najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwróć uwagę, aby zeznanie zostało nadane:

  • w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczty Polskiej),
  • przed upływem terminu na złożenie tego zeznania.

Elektronicznie

Zeznanie w formie elektronicznej złożysz przez e-deklaracje.

W jakim terminie złożyć zeznanie?

Zeznanie składasz w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Uwaga: Jeżeli złożysz zeznanie przed wyznaczonym terminem uznamy, że będzie ono złożone 15 lutego.

Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, ostatnim dniem na złożenie zeznania jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

Oznacza to, że zeznanie za 2022 rok powinieneś złożyć najpóźniej 2 maja 2023 roku.

Jak podpisać zeznanie?

Zeznanie składane papierowo

Zeznanie składane w formie papierowej podpisz własnoręcznie.

Zeznanie składane przez formularz interaktywny

Zeznania składane online przez formularz interaktywny w systemie e-Deklaracje możesz podpisać za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny, elektroniczny podpis, który służy do podpisywania dokumentów. Jeśli masz taki podpis, przygotuj go i podaj kod PIN,
  • „danych autoryzujących” – to bezpłatny podpis elektroniczny, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań. Na takie dane autoryzujące składają się identyfikator PESEL lub NIP , imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu. Kwota  przychodu, którą podaje się przy autoryzacji, to kwota wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek, nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Zeznanie składane przez pełnomocnika

Jeśli nie chcesz składać zeznania osobiście, może to zrobić za ciebie pełnomocnik. Zeznania składane przez pełnomocnika nie mogą być jednak podpisane „danymi autoryzującymi”.

Jeśli chcesz udzielić pełnomocnictwa do przesłania elektronicznego zeznania, wypełnij i dostarcz do urzędu skarbowego druk UPL-1. Możesz to zrobić:

  • papierowo – złóż go w swoim urzędzie skarbowym,
  • elektronicznie – przekaż przez e Puap.

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na https://www.facebook.com/dgcbiurorachunkowe