Gdy wybierasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jesteś zobowiązany samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacać go w terminie:

  • do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
  • za grudzień – do końca lutego 2023 roku (w kolejnych latach do 20. stycznia).

    Możesz wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu, jeśli:

  • rozpoczynasz prowadzenie działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo
  • w poprzednim roku w ramach działalności prowadzonej samodzielnie albo w formie spółki osiągnąłeś przychody nieprzekraczające 200 tys. euro.

W przypadku wyboru kwartalnego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będziesz zobowiązany:

  • do zapłaty ryczałtu za dany kwartał do 20. dnia następującego po upływie kwartału
  • do zapłaty podatku za ostatni kwartał roku podatkowego przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

O wyborze kwartalnego sposobu rozliczania ryczałtu informujesz w zeznaniu PIT-28/PIT-28S za rok, w którym opłacałeś ryczałt kwartalnie.