Kiedy można skorzystać z preferencyjnego opodatkowania

Z 5% stawki podatku możesz skorzystać, jeżeli w:

 • indywidualnej działalności gospodarczej,
 • spółce cywilnej, jawnej lub partnerskiej,
 • przedsiębiorstwie w spadku

jesteś opodatkowany według skali podatkowej lub 19% podatkiem liniowym, prowadzisz działalność badawczo-rozwojową (działalność B+R), w ramach której wytworzyłeś, rozwinąłeś lub ulepszyłeś kwalifikowane prawo własności intelektualnej (kwalifikowane IP) i osiągasz z niego dochody.

Więcej informacji dotyczących IP BOX znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Czym są kwalifikowane IP

Kwalifikowanymi IP są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Więcej informacji dotyczących kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Dochód (strata) z kwalifikowanych IP

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest wyodrębniona część dochodu (straty), jaki uzyskałeś (jaką poniosłeś) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został przez ciebie osiągnięty (została poniesiona):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 3. z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Więcej informacji dotyczących ustalania dochodu (straty) z kwalifikowanych IP znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX.

Podstawa obliczenia podatku

Podstawę opodatkowania 5% stawką podatku stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Aby ją obliczyć:

 1. w pierwszej kolejności oblicz dochód z kwalifikowanego IP wg poniższego wzoru:

dochód z kwalifikowanego IP = przychód z kwalifikowanego IP – koszty (które w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniły się do powstania tego przychodu)

Od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej możesz odliczyć koszty kwalifikowane z tytułu działalności badawczo-rozwojowej, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tego prawa.

 1. następnie oblicz kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP jako iloczyn:
  1. dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym oraz
  2. wskaźnika obliczonego według wzoru, który uwzględnia koszty poniesione przez ciebie na działalność B+R, na nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych i powiązanych, nabycie samych praw własności intelektualnej (tzw. wskaźnik nexus)

Wzór na wskaźnik nexus:

(a+b)*1,3 / a+b+c+d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez ciebie na:

a- prowadzoną bezpośrednio przez ciebie działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego

d- nabycie przez ciebie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 1. oblicz podstawę opodatkowania jako sumę kwalifikowanych dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych IP

podstawa opodatkowania = kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP 1 + kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP 2 + kwalifikowanych dochód z kwalifikowanego IP 3 + ….

 

Zachęcamy do obserwowania naszego profilu na https://www.facebook.com/dgcbiurorachunkowe