Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej? Oferujemy Ci wiele ułatwień przy załatwianiu formalności.

Możesz skorzystać z tzw. ulgi na start

Rejestrujesz się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale jako przedsiębiorca nie będziesz objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi przez 6 miesięcy od kiedy rozpoczniesz swoją działalności gospodarczą. Musisz jednak spełnić łącznie następujące warunki:

  • rozpoczynasz działalność gospodarczą po raz pierwszy, albo podejmujesz ją ponownie po 60 miesiącach od jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie prowadzisz działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym) wykonywałeś czynności, które wchodzą w zakres Twojej działalności.

Możesz zrezygnować z tego uprawnienia i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Jednak od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, musisz zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę na to ubezpieczenie.
Jeśli prowadzisz tzw. działalność nierejestrową (bez konieczności rejestracji w CEIDG) to nie jesteś wówczas objęty żadnymi ubezpieczeniami – społecznymi ani zdrowotnym.

Wniosek o wpis do ewidencji

Jeśli zakładasz firmę i nie spełniasz warunków, by zwolnić Cię z obowiązku rejestracji w CEIDG złóż w organie ewidencyjnym (w urzędzie miasta lub gminy) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać wniosek listem poleconym. Możesz także zarejestrować się przez internet na stronie. Nie wiesz jak? Chcesz uniknąć niepotrzebnych błędów? Zapraszamy do nas!

Efektem złożenia wniosku jest:

  • wpis do ewidencji,
  • nadanie numeru NIP,
  • nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS.

Dane otrzymujemy z organu ewidencyjnego, na podstawie których sami sporządzamy następujące dokumenty:

  • Twoje zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA,
  • informację o Twoich rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA,
  • informację o adresach prowadzenia przez Ciebie działalności ZUS ZAA.

Nie musisz zatem tych dokumentów sam sporządzać ani do nas przekazywać.

W przypadku zmiany danych we wpisie do ewidencji, na podstawie informacji przekazanych przez organ ewidencyjny, uaktualnimy dane w swoim systemie.