Tak jak dotychczas, również z regulacji obowiązujących od 2023 r. wynika, że płatnik uwzględnia oświadczenie lub wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oznacza to, że płatnik może uwzględnić oświadczenie lub wniosek w tym samym miesiącu, w którym je złożyłeś, jeśli jest to dla niego możliwe i wykonalne. W następnym miesiącu zastosowanie oświadczenia lub wniosku jest już jego obowiązkiem.

Dłuższy termin zastosowania otrzymanego oświadczenia lub wniosku przewidziano tylko dla jednego płatnika, tj. organu rentowego. Ma on obowiązkowo uwzględnić otrzymane oświadczenie/wniosek najpóźniej od drugiego miesiąca po otrzymaniu tego oświadczenia/wniosku.

Oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów

Jeśli chcesz, aby płatnik stosował w trakcie roku ulgę dla młodych, ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ lub ulgę dla seniorów, możesz złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, organowi rentowemu, zleceniodawcy) oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z jednego lub więcej tytułów do ulg, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, które to oświadczenie dodatkowo zawiera klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wyłączenie odpowiedzialności płatnika

Płatnik jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez Ciebie oświadczeń lub wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.