Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody z:

 • działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej osób fizycznych
 • przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty należne, przysługujące przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (obniżenia ceny wynikające z zapłaty za towar przed terminem).

W uproszczeniu: przychodem z działalności gospodarczej będzie wszystko to, co firma otrzymała bądź powinna otrzymać od swoich kontrahentów za usługi wykonane na ich rzecz bądź za dostarczone towary.

Ważne! Przychodu nie pomniejszysz o koszty uzyskania przychodów.

Przykład

Pani Kasia zajmuje się świadczeniem usług fryzjerskich. Kupuje specjalistyczne nożyczki do cięcia, farby do włosów czy nowe składniki wyposażenia zakładu fryzjerskiego. Pani Kasia wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, więc nie pomniejszy przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności o wydatki ponoszone na zakup sprzętu i składniki niezbędne do wykonywania przez nią działalności fryzjerskiej. Przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty ponoszone w ramach prowadzonej działalności.

Niektóre przychody nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały zwolnione między innymi:

 • przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, takiego jak muzeum czy biblioteka
 • odszkodowania za szkody w środku trwałym – z wyłączeniem samochodów osobowych – w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego
 • przychody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5
 • świadczenia otrzymane w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • jednorazowe środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej
 • dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
 • oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług
 • wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Przykład

Pan Wojciech jest fotografem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Otrzymał odszkodowanie z powodu zalania aparatów fotograficznych. Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ wskazany przychód korzysta ze zwolnienia.

Pełny katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych znajduje się w art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Osiągnięty przychód możesz pomniejszyćmiędzy innymi o:

 • straty podatkowe z lat ubiegłych
 • 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym
 • składki na ubezpieczenie społeczne(które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone w koszty uzyskania przychodów, gdy jesteś również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych)
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • wydatki na internet do kwoty 760 zł w danym roku
 • darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe
 • ulgę z tytułu krwiodawstwa
 • wydatki poniesione na termomodernizację
 • ulgę na zabytki.

Ważne! Jeżeli stosujesz różne stawki ryczałtu, to odliczeń od przychodów możesz dokonać od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym poszczególne przychody były opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład

Pani Karolina osiąga przychody opodatkowane według stawki 17% i 8,5%. Żeby odliczyć od podatku składki do ZUS, ustala, w jakiej proporcji pozostają przychody. Według stawki 17% wynoszą 30 tys. zł, a według stawki 8,5% – 20 tys. zł. Pani Karolina od podatku według stawki 17% odlicza 3/5 składek, a od podatku według stawki 8,5% odlicza 2/5 składek.

Podatek ustalasz od przychodu uwzględniającego wyłączenia z opodatkowania i pomniejszonego o przysługujące ci odliczenia na podstawie stawki podatkowej odpowiedniej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Gdy w ramach działalności gospodarczej wykonujesz czynności opodatkowane według różnych stawek, musisz ustalić podatek w odniesieniu dla każdej takiej czynności.

Jeżeli w masz w firmie problemy z zatorami płatniczymi – w zależności od tego, czy polegają one na nieterminowym regulowaniu zobowiązań czy nieterminowym otrzymywaniu należności – mogą one stanowić podstawę zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania ryczałtem.