Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika

Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości.

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów

Propozycja zmierza do wyeliminowania wątpliwości zgłaszanych przez środowisko przedsiębiorców. Cel ten ma zostać w omawianej nowelizacji zrealizowany poprzez m.in. Aktualnie, podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są zobowiązane do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu powiązań pomiędzy nimi a podatnikiem oraz o fakcie, iż wypłaty dokonane na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego przekroczyły w roku podatkowym 2 mln zł, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty.

Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej

– zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej, – doprecyzowanie przepisów m.in.

Zmiana przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

Zmiana dotyczy przeformułowania i uproszczenia tym samym procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, o której mowa w art. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw.

Zmiana przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji podatkowych

Intencją przepisów nakładających na ministra właściwego do spraw finansów publicznych obowiązek udostępnienia wzorów deklaracji z zakresu podatków dochodowych było w istocie umocowanie do udostępnienia wizualizacji wzoru dokumentu elektronicznego, a nie samego wzoru tego dokumentu w znaczeniu jakie nadają mu przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.