Bilans to obok rachunku zysków i strat, obowiązkowy element sprawozdania finansowego jednostki zobowiązanej do prowadzenia pełnej księgowości.

Co to jest bilans?

Bilans  to zestawienie aktywów i pasywów jednostki, które sporządza się na początek i koniec okresu sprawozdawczego w organizacjach, spółkach i firmach prowadzących pełną rachunkowość.

Bilans odznacza się następującymi cechami:

 • zupełność – oznacza, że bilans obejmuje dane dotyczące zdarzeń gospodarczych
 • rzetelność – oznacza przedstawienie składników firmy zgodnie ze stanem rzeczywistym;
 • sprawdzalność – oznacza możliwość porównania pozycji bilansu ze źródłami
 • ciągłość – oznacza, że bilans zamknięcia jednego okresu jest bilansem otwarcia następnego okresu;
 • przejrzystość – jest zachowana, gdy bilans ma odpowiednią formę prezentacji, jest pogrupowany według treści ekonomicznej

Kiedy należy sporządzić bilans?

Bilans sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych albo na inny dzień bilansowy.

Układ bilansu

Aby bilans był prawidłowo sporządzony, musi spełniać następujące wymogi formalne:

 • musi zawierać oznaczenie podmiotu, dla którego bilans jest sporządzany
 • należy wskazać datę, czyli dzień bilansowy, na który sporządzany jest bilans
 • w bilansie trzeba też oznaczyć jednostkę, w jakiej wyrażone zostają dane liczbowe w nim zawarte
 • aby bilans był przejrzysty i czysty, należy wyszczególnić nazwy i wartości grup aktywów i pasywów
 • na koniec należy wykazać sumy ogólne aktywów i pasywów, które muszą być równe
 • bilans musi być podpisany przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz kierownika jednostki

Bilans składa się z elementów określonych ściśle w ustawie o rachunkowości, ale zasady tworzenia bilansu określają również międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowego (MSSF).

BILANS