Przedsiębiorco czy wiesz jakie zmiany w amortyzacji środków trwałych przyniósł 2024 ?
Zmiany jakie zachodzą w 2024 roku polegają na przyśpieszonej amortyzacji środków trwałychdla niektórych przedsiębiorców.Środek trwały wytworzony przez Ciebie, który nie ma charakteru mieszkalnegoi znajduje się na terenie gminy z odpowiednią stopą bezrobocia, wtedy przedsiębiorco możesz skorzystać z krótszego okresu amortyzacji. Poniżej szczegóły, jakie dokładnie warunki należy spełnić.

Jakie zmiany w amortyzacji 2024?
Zmiany na rok 2024w amortyzacji polegają na możliwości skrócenia czasu amortyzacji (ustaleniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych) dla budynków niemieszkalnych, a mówiąc dokładniej dla wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami:
• zaliczonymi do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych,
• wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych nie wcześniej niż 1.01.2024 roku
• zlokalizowanych na terenie powiatu z wysoką stopą bezrobocia.

Od 1.01.2024 czas amortyzacji dla wyżej wymienionych budowli może ulec skróceniu do lat 5 – stawka amortyzacji 20% lub 10 – stawka amortyzacji 10% w zależności od miejsca, gdzie jest zlokalizowana dana budowla.
Ważne! Na chwilę obecną nie ma możliwości amortyzacji budynków mieszkalnych.
Gdzie można postawić budynek niemieszkalny i skorzystać z skróconej amortyzacji ?
Skrócona amortyzacja przysługuje jedynie dla budynków niemieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie w którym:
• przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
• wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Jakie warunki należy spełnić?
Gdy środek trwały, o którym mowa wyżej, usytuowany jest na terenie gminy w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi:
• od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju — okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat dla tego środka trwałego
• powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju — okres amortyzacji dla tego środka trwałego nie może być krótszy niż 5 lat.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków (odpowiedniej stopy bezrobocia oraz wskaźnika dochodów) ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno z następujących zdarzeń:
• uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę,
• upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu,
• po raz pierwszy środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych — w przypadku gdy jego budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Ważne!
Nowe przepisy mają zastosowanie do środków trwałych będących budynkami (lokalami) niemieszkalnymi i budowlami, w przypadku których jedna z powyższych sytuacji nastąpiła po dniu 31.12.2023 r.

Co to jest przeciętna stopa bezrobocia oraz wskaźnik dochodów?
Przeciętna stopa bezrobocia w powiecie i przeciętna stopa bezrobocia w kraju, o których mówiliśmy powyżej jest ogłaszana przez Główny Urząd Statystyczny w roku bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym miała miejsca jedna z trzech wskazanych akcji, związana z budową.
Przez wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie i wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, rozumiemy odpowiednio wskaźnik G i wskaźnik Gg stanowiące podstawę do wyliczenia kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok bezpośrednio poprzedzający rok, w którym wystąpiło zdarzenie określone powyżej (w rozumieniu art. 20 ust 4 i 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).
Ważne!Wskazane wartości wskaźników mają być ogłaszane przez Ministra Finansów w terminie do 31 grudnia każdego roku.

Kto może zastosować wyższe stawki amortyzacyjne?
Ze skróconego czasu amortyzacji i wyższych stawek amortyzacyjnych, mogą skorzystać mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (czyli sektor MSP) w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z tą ustawą, do MSP przynależą przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniają łącznie następujące warunki:
Mikro przedsiębiorca
– średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 10 pracowników
– roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu:nie przekroczył równowartości 2 mln euro
Mały przedsiębiorca
– średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 10 pracowników
-roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu:nie przekroczył równowartości 10 mln euro
Średni przedsiębiorca
– średnioroczne zatrudnienie: mniej niż 250 pracowników
-roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu:nie przekroczył równowartości 43 mln euro